Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

Kuruluş:

Madde – 1

Bireyin doğumundan önce ve daha sonraki büyüme dönemlerinde sağlıklı bir şekilde yetişmesini, her türlü istismardan ve ihmalden korunmasını gerçekleştirmek amacıyla ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME adı altında bir dernek kurulmuştur.

Derneğin merkezi Ankara’dır.

Dernek şubeler açabilir.

Amaç:

Madde – 2

Derneğin amacı bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, fiziksel, duygusal ve cinsel istismarını önlemek için Çocuk İstismar ve İhmali ile ilgili:

a) Bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek ve üretmek,
b) Çocuk istismar ve ihmalinin önlenmesi ile ilgili bilgileri yaymak,
c) Çocukla ilgili alanlarda çalışanların bilgilerini ve deneyimlerini birbirlerine iletebileceği ortamı sağlamak,
d) Gerektiğinde çocukla ilgili alanlarda çalışanlara çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, istismar ve ihmal edilen çocukların sağaltımı konusunda danışmanlık yapmaktır.
e) Bu amaçla dernek:

Çocuk istismar ve ihmali konusunda disiplinler arası kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenler,

Çocuk istismar ve ihmali konusunda yayın yapar veya bu alanda yayın yapan kişi veya kuruluşlarla işbirliği sağlar,

Çocuk istismar ve ihmali ile ilgili çalışma ve bilimsel araştırmaları destekler,

Amaçları doğrultusunda gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşlarla ve gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar,

Çocuk istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla kitle iletişim araçlarından yararlanmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar,

Çocukların yetişmesi eğitilmesi ile ilgilenen kişilerle bu alanda hizmet veren kuruluşlarda çalışanlara gerektiğinde danışmanlık yapar,

Çocukların haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapar.

Kurucular

Madde – 3

Derneğin kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

Doç. Dr. Esin KONANÇ / A.Ü. Eğitim Fakültesi Ankara
Prof. Dr. Gülseren GÜNCE (ERONAT) / A.Ü. Tıp Fakültesi Ankara
Avukat Türkay ASMA / Ankara Barosu Ankara
Dr. Sevin KADIOĞLU (AKYÜZ) / Mithatpaşa Cad. No:62/5 Ankara
Dr. Hikmet UĞUR (ERONAT) ÜNER / A.Ü. Eğitim Fakültesi Ankara
Dr. Emine AKYÜZ / A.Ü. Eğitim Fakültesi Ankara
Dr. Belka ÖZDOĞAN (SAVAŞMAN) / A.Ü. Eğitim Fakültesi ANKARA

Üye Olma Koşulları

Madde – 4

Derneğe üye olabilmek için, Dernekler Kanunu’nun ve diğer kanunların gerektirdiği şartları taşımak gerekmektedir.

Üyeliğe istekli olanlar iki fotoğrafları ile birlikte üyeliğe ait mali yükümlülükleri kabul ettiklerine dair şekli yönetim kurulunca belirlenecek istek belgelerini yönetim kurulu başkanlığına verirler.

Ayrıca yönetim kurulunca adaylar hakkında yapılan araştırma olumlu sonuç verince adaylar üyeliğe kabul olunurlar.

Üyeliği reddolunan adaylara gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. Üyeliği kesinleşen ve üyelik aidatını ödeyen üyeler üye defterine kaydedilir.

Üyeler, yönetim kurulunca tespit edilen aylık üyelik aidatını ödemek zorundadırlar.

Üyeliğe Kabulün Anlamı

Madde – 5

Üyeliği kesinleşen adayın istek belgesindeki imza, dernek amacı ile tüzükte belirlenen hükümlere uyulacağının ve dernek organlarınca alınan her türlü karar tedbir ve yükümlülüklere aynen uyulacağını kabul ve taahhüdü anlamındadır.

Üyelerin Hak Ve Borçları

Madde – 6

Dernek üyeleri eşit hak ve borçlara sahiptir. Her üyenin genel kurulda oy hakkı vardır. Üyelerin hak ve borçlarında bazı üyelere ayrıcalık tanınmaz. Üyeler derneğin yönetimi ile ilgili dileklerini yazılı olarak yönetim kuruluna veya denetleme kuruluna verme yetkisine sahiptirler.

Üyelikten Çıkma

Madde – 7

İstifa etmek suretiyle Dernekten her zaman ayrılmak mümkündür.

İstifa edenin hak ve borçları istifayı takip eden ay başına kadar geçerlidir. İstifanın yazılı olması şarttır.

Üyelikten Çıkarılma

Madde – 8

Kanunların ve bu tüzüğün gerektirdiği şartları kaybeden üyeler Dernekten çıkarılırlar.

Kanunların ve tüzüğün gerektirdiği koşulları kaybedenler ve dernek amaç ve ilkelerine aykırı davrananlar yönetim kurulunca kendilerine yapılacak yazılı tebligat üzerine savunmalarını yaparlar. Tebligatı takip eden 10 gün içinde savunma yapılmamış olması savunmadan vazgeçilmiş olduğu anlamına gelir. Savunmaların alınması veya belirtilen sürenin geçmesinden sonra en çok bir hafta içerisinde karar verilir.

Üye ödentisini geçerli bir özrü olmaksızın üst üste iki yıl süre ile yazılı bildirime rağmen ödememekte direnen üyenin kaydı yönetim kurulunca silinerek ilk genel kurul toplantısında üyelerin bilgilerine sunulur. Bu sebeple kaydı silinenlerin tekrar üyeliğe kabullerinde eski borçlarının tamamen kapatılmasına ve yeni üye kabulü işlemine bağlıdır.

Üyelikten çıkarılma Dernek binasında ilan edilmek ve üyelere mektupla bildirilmek suretiyle tebliğ olunur. Üyenin üyelik defterindeki adresine taahhütlü bir mektubun gönderilmesi bu maddeye göre yapılacak tebligat için yeterli sayılır.

Dernek Alacaklarının Tahsili

Madde – 9

Dernekten herhangi bir surette ayrılan üyenin, ayrılış tarihine kadar olan aidat ve diğer borçlarının tahsili hakkında özel hukuk hükümlerine göre kovuşturma yapmak yönetim kurulunun vazifeleri arasındadır.

Derneğin Organları

Madde – 10

Derneğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur.

Genel Kurul

Madde – 11

Genel Kurul derneğin en yüksek karar ve denetleme organıdır. Genel kurul üç yılda bir Ocak ayında yönetim kurulunca tespit edilecek günde olağan,

Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü haller ile dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise Dernekler yasasının ilgili maddesi uygulanır

Genel Kurula Katılma

Madde – 12

Genel Kurula, toplantının yapıldığı tarihten onbeş gün öncesine kadar üye olanlar katılabilirler. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

Üyeler oylarını bizzat kullanırlar.

Genel Kurula Çağrı

Madde – 13

Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyelerin en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete de ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise toplantı yapılmaz ise ikinci toplantının günü aynı gazetede ilan edilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste eklenir.

Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri ile birlikte toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılırlar ve bu toplantıda mahallin en büyük amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantısında Yeter

Sayı Ve Usul

Madde – 14

Genel Kurul, Genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

Genel Kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenecek listedeki adlarının hizasını imzalayarak toplantı yerine girerler.

Toplantı için yeter sayı sağlanmış ise yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi toplantıyı açar. Açılışı takiben toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanlık divanına aittir. Düzenlenen toplantı tutanağı, toplantı sonunda başkanlık divanınca imzalanarak mevcut belgeler ile birlikte yönetim kuruluna verilir.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunanların ondabiri tarafından görüşülmesi yazı ile istenilen hususların gündeme konulması zorunludur.

Genel kurullarda kararlar bu tüzükte yazlı kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla çoğunlukla alınır.

Genel kurul tutanağı en geç otuz gün içerisinde yönetim kurulunca ilgili makamlara sunulur.

Gündem

Madde – 15

A- Olağan olarak toplanan genel kurulun gündemi aşağıdaki konuları kapsar:

a) Bir önceki genel kurul tutanağının okunması,
b) Yönetim Kurulunun çalışma dönemine ait raporunun ve bilançonun okunması,
c) Denetleme kurulu raporunun okunması,
d) Okunan raporların ve yönetim kurulu faaliyetlerinin tartışılması,
e) Yönetim kurulunun ibrası,
f) Bütçe ve faaliyet raporunun müzakere ve kabulü,
g) Dernek organlarının seçimi,
h) Dernek gelirinin kuruluş maksatlarına göre dağıtım esas ve nispetlerinin tespiti,
i) Üyelerin dileklerinin dinlenmesi ve tespiti,
j) Genel kurul veya yönetim kurulunca gündeme konulan diğer konular.

B- Olağanüstü genel kurul gündeminde ise yalnız toplantı nedeni belli konular yer alır.

Madde – 16

Tüzük değiştirme işleminde toplantı nisabı birinci ve ikinci toplantı içinde, dernek genel kurulunda oy verme hakkına sahip hazır bulunan üyelerin 3/2 çoğunluğu ile yapılır.

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin 4/5’nin hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya çağrılan üyeler (katılan) üye sayısı ne olursa olsun fesih konusunu görüşebilirler. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin mal ve paraları münhasıran aynı amaca hizmet eden bir derneğe veya aynı amacı güden bir vakfa devrolunur.

Madde – 17

Dernek ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz mallara genel kurul çoğunluk kararı ile sahip olabilir. Derneğe ait taşınmaz malların derneğin gelişmesini temin amacıyla satılması, devri veya gayrimenkulu ayni haklarla tahdidi için genel kurulda oy hakkına sahip üyelerin 5/6’sının hazır bulunması ve hazır bulunanların 5/6’sının olumlu oy kullanması şarttır.

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

Madde – 18

Genel kurul tarafından görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır.

a) Derneğin organlarını seçmek,
b) Dernek tüzüğünü değiştirmek,
c) Bütçeyi görüşmek,
d) Taşınmaz malların satın alınması veya satılması kararını vermek,
e) Bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Dernekler Kanunu ile ilgili mevzuatın gerektirdiği ve bu tüzüğün kapsadığı konularda yapılması gereken diğer görevleri yerine getirmek,
g) Derneğin feshine ve tasfiyesine karar vermek.

Yönetim Kurulu

Madde – 19

Dernek yönetim kurulu genel kurulca en çok oyu alan 9 üyeden oluşur. Aynı şekilde 9 yedek üye seçilir.

Dernek Başkanı yönetim kuruluna seçilen üyeler arasından salt çoğunlukla 3 yıl için seçilir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde – 20

Derneğin; Kanunlar, tüzük ve genel kurul kararları dairesinde yürütülmesi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu üyelerin dernek hizmetlerinden ne şekil ve şartlarla yararlanabileceklerini düzenleme yetkisine ve ayrıca ;

a) Derneği temsil etmek veya başkanın göstereceği lüzum üzerine kendi üyelerinden bir veya bir kaçına temsil yetkisi vermek,
b) Şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
d) Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak, yetkileri kullanmak, taşınmaz malları idare etmek,
e) Derneğin genel hizmetlerinde görevlendirilecek personelin atanması ile bunlara ödenecek giderlerin miktarını saptamak,
f) Dernek şubesi açılması kararlaştırıldığında şube kurucularına gerekli yetkileri vermek,
g) Dernek amaç ve ilkelerine uymayan üyeler, ve üyelik aidatını ödemeyen üyelerin çıkarılması için karar almak
h)Üyelik aidatını belirlemek yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı

Madde – 21

Yönetim kurulu seçimini takiben Başkanın istemi üzerine derhal toplanır. Başkan tarafından verilen görevleri kayda geçirir.

Başkan, Yönetim ve Denetleme kurulları ile Derneğin diğer kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları doğum yeri tarihleri, meslekleri ve ikametgahlarını en geç otuz gün içerisinde mahallin mülki amirine bildirir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Başkan

Tüzüğün kendisine verdiği görev ve yetkileri bizzat, yönetim kuruluna verdiği görevleri kurulla beraber kullanarak derneğin amacını gerçekleştirmek maksadıyla gerekli çalışmalarda bulunmak yönetim kurulu kararlarını icra etmekle yükümlüdür.

Derneğin tüzük hükümleri gereğince, yönetiminin amacına uygun bir çalışma yapmasını sağlamak amacıyla, ilgililere gerekli uyarılarda bulunur.

Derneğin maddi ve manevi menfaatinin söz konusu olduğu hallerde duruma müdahale eder. Gerekirse keyfiyeti yetkili organlara iletir.

Başkan yönetim kurulu çalışmalarında koordinatörlük yapar.

II. Başkan

Genellikle başkanın yardımcısı olup, Başkanın bulunmadığı hallerde ise vekilidir. Başkan bulunmadığı zaman yönetim kuruluna başkanlık eder.

Derneğin amacına uygun ve olumlu bir çalışma yapmak ve yönetim kurulunun devamlı olarak faaliyeti hususunda başkanla birlikte gerekli tedbirleri almak ve aksayıcı hususları düzeltmekle görevlidir.

Genel Sekreter

Derneğin genel yazı işlerini yürütür. Kanunlara göre tutulması gereken defterleri, kayıtları ve dosyaları tutar. Karar defterini düzenli bir şekilde tutulma ve saklanmasından sorumludur. Ayrıca derneğin demirbaşlarının korunma ve saklanmasından saymanla birlikte sorumludur.

Derneğin kanunlar ve tüzükler ile kendisine vermiş olduğu vazifelere ait yazıları imzalar.

Sayman

Gelir ve gider hesaplarını, derneğin taşınır taşınmaz mallarının envanterini tutar. Bunlara ait belgeleri saklar. Üç ayda bir derneğin mali durumunu gösterir hesap özetini çıkarır. Mali bilançoyu ve yeni bütçe tasarını hazırlar. Saymanlık işlerinde görevlendirilen personeli denetler.

Müşavir Üye

Derneğin yönetiminde sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yürütülme ve geliştirilmesinde yönetim kurulunca alınacak belli amaçlı kararların uygulanmasını ve kurulacak özel komitelerin yönetimini üzerine alır.

Veznedar

Dernek gelirinin toplanmasını sağlar. Yapılacak masraflara ait ödemeleri yapar. Üç aylık hesap özetinin mali bilanço ve yeni yıl bütçe tasarısının hazırlanmasında saymana yardım eder. Tahsilat ile görevlendirilecek personeli denetler.

Komisyon

Madde – 22

Yönetim kurulu proje, toplantı, seminer, sempozyum, konferans, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesiiçin müşavir üyesinin veya Dernek üyelerinden birinin başkanlığında özel komisyonlar oluşturabilir.

Kendisine verilen görevin tamamlanmasında düzenleyeceği gelir-gider tablo ve raporunu kanıtlayıcı belgelerle birlikte işin tamamlanmasını takip eden bir hafta içerisinde yönetim kuruluna vermekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu Toplantılarında Usul

Madde – 23

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

Yönetim kurulu asli üyeliklerinden boşalan yerlere sırada bulunan yedek üye çağrılır.

Yönetim Kurulu Raporunun Dağıtımı Ve Ortak Sorumluluk

Madde – 24

Görev süresi sona eren yönetim kurulu çalışmalarının genel mahiyetini ve hesap durumunu gösteren bir raporu üyelerin ortak sorumluluğu altında Genel Kurula sunmaya ve bu raporu toplantıdan en az 10 gün önce oy hakkı olan üyelere dağıtmaya mecburdur.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması

Madde – 25

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde göreve alınmasından sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernekler kanunun ilgili maddesinde yazılı usul uygulanır.

Denetleme Kurulu

Madde – 26

Denetleme yönetim kurulunun hesapları ile Dernek yönetiminin kanun, tüzük ve genel kurul kararları içerisinde yürütülüp yürütülmediğini gözetlemek üzere gizli oyla seçilen üç üyeden meydana gelir. Denetleme kuruluna ayrıca üç yedek üye seçilir. Denetleme kurulu seçiminde oy pusulalarına altı isim yazılabilir. Bu isimlerden en çok oy alan ilk üç kişi asli diğer üç kişi yedek üyeliğe seçilmiş olurlar. Eşit sayıda oy alanlar arasında başkanlık divanınca ad çekilir. Adı çıkan ilk sırayı alır.

Denetleme kurulu ilk toplantısında Başkanını seçer ve bunu yönetim kuruluna yazı ile bildirir.

Denetleme kurulu derneğin hesaplarını en az üç ayda bir defa denetlemek zorundadır.

Denetleme kurulu derneğin hesap işlerinde ve yönetiminde gördüğü aksaklıkları veya dernek mali durumu üzerindeki düşüncelerini yazılı olarak yönetim kurulu başkanına verebilir.

Denetleme kurulu başkan ve üyeleri her zaman yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilirler. Ancak alınacak kararlarda oy kullanamazlar.

Denetleme kurulu her yıl sonunda genel kurula görevlerinin sonucu hakkında müşterek imzalı bir rapor verir.

Derneğin Gelirleri

Madde – 27

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Aidat,
b) Eğitim ve proje gelirleri
c) Gerçek ve tüzel kişiler ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılacak bağışlar, (birliğe amacın gerçekleşmesi için mal veya para olarak yapılacak yardımlar)
d) Sosyal ve kültürel faaliyet gelirleri,
e) Banka faizleri ve ikramiyeleri,
f) Amacın gerçekleştirilmesi için mevcut ve satın alınabilecek emlakın kira gelirleri,
g) Kanunların izin verdiği diğer kaynaklardan sağlanacak gelirler,

Bu gelirler ancak dernekler kanunda belirtilen esaslara göre düzenlenmiş makbuzlar karşılığında tahsil olunur.

Parayı verenin ve tahsilatı yapanın makbuz üzerinde açık kimliği ve imzası bulunur.

Birlik kasasında bulundurulabilecek meblağın azami miktarı her yıl bütçede gösterilir.

Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı üyelerden ikisinin imzası bulunmadan giderleri karşılamak üzere bankadan para çekilemez.

Para çekmeye veya gerekli ödemelerin yapılması kararına birinci başkan veya ikinci başkan veya sayman tarafından imza konulur.

Yönetim kurulunun kararı olmadıkça ödeme ve taahhütte bulunulamaz.

Yapılan tüm masraflar kesinlikle belgelendirilir.

Derneğin Defterleri

Madde – 28

Dernek aşağıdaki defterleri tutar.

a) Üye kayıt defteri, (Derneğe girenlerin kimlikleri derneğe giriş tarihleri aylık ve yıllık aidat miktarı bu deftere yazılır.)
b) Karar defteri :Yönetim kurulu kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı üyelerin imzası ile tasdik olunur.
c) Gelen giden evrak defteri
Gelen ve gönderilen evrak tarih ve sayısı ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın örnekleri dosyalarında saklanır.
d) Gelir gider defterleri,Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli bir şekilde bu defterde gösterilir.
e) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri,
f) Demirbaş defteri,
g) Alındı belgesi kayıt defteri ,tüm defterlerin, il dernekler müdürlüğü veya noterden tasdikli olmaları gerekir.

Madde – 29

Bu tüzükte belirtilen organlara seçilenler, dernek organlarındaki sıfatları nedeni ile Dernekten hiç bir ücret isteminde bulunamazlar.

Bu tüzük yirmidokuz maddeden oluşmaktadır

Galeri

Döküman

看着平平的胸部,让人说为“飞机场”丰胸产品,这种滋味真不好受。如何让A胸变为D胸呢?其实日常生活中有很多丰胸的食物丰胸达人,那么丰胸的食物有哪些呢?我们一起来看看吧酒酿蛋丰胸产品!为了更精确的爱护好女性的乳房,在此我们为您提供丰胸专家为您一对一免费指导!产后丰胸方法